Termes i condicions

Les presents condicions generals regularan la relació contractual entre MAAS AUTOMOCIÓ EMPRESES S.L, d’ara endavant MAAS RENT A CAR, d’ara endavant (“l’Arrendador”) i el client (”l’Arrendatari”), en virtut de les quals el primer cedeix al segon l’ús d’un vehicle pel termini, preu i altres condicions que són de veure del contracte de lloguer.

A.UTILITZACIÓ DEL VEHICLE

1. L’Arrendatari es compromet a utilitzar i conduir el vehicle complint amb les normes del Codi de Circulació vigent al moment d’arrendament del mateix i conforme a les especificacions d’ús del tipus de vehicle arrendat.

2. És d’obligat compliment que l’Arrendatari porti sempre el seu exemplar del contracte de lloguer vigent durant la durada del mateix.

3. En cas d’utilització del vehicle per al transport de menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres, l’Arrendatari haurà de proveir-se de dispositius de sistemes de retenció infantil adequats a cada grup d’edat i situar-los en el vehicle de conformitat amb la normativa de tràfic vigent. L’Arrendatari també haurà de comprovar l’adequació, ús i col•locació en el vehicle dels sistemes de retenció infantil. L’Arrendador no assumeix responsabilitat per la falta d’ús, instal•lació, comprovació, ús incorrecte del dispositiu de retenció obligatori.

4. El vehicle solament podrà ser utilitzat en carreteres públiques. Queda expressament prohibit l’ús del vehicle en els següents suposats: a) Conduir el vehicle en vies no autoritzades o no pavimentades, o que el seu estat pogués suposar un risc de danys per al vehicle; b) Participar amb el vehicle en carreres, concursos o desafiaments de qualsevol naturalesa; c) Utilitzar el vehicle per a la realització de pràctiques de conducció; d) Utilitzar el vehicle per a proves de resistència de materials, accessoris o productes per a automòbils; e) Utilitzar el vehicle en cas de risc, especialment, d’il•luminar-se els pilots d’alarma del quadre de comandaments; f) Transportar persones mitjançant contraprestació; g) Cometre actes delictius amb el vehicle, fins i tot si aquest acte solament té la consideració de delictiu en el lloc de comissió; h) Conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques, motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia; i) Utilitzar el vehicle per empènyer o remolcar altres vehicles o qualsevol altre objecte; j) Transportar en el mateix substàncies tòxiques, inflamables i en general perilloses i/o que infringeixin les disposicions legals vigents; k) Transportar el vehicle de lloguer a bord de qualsevol tipus de vaixell, tren, camió o avió, excepte autorització expressa per escrit per part de l’Arrendador; l) Circular a l’interior de recintes de ports, aeroports, aeròdroms i/o anàlegs de caràcter no accessible al tràfic públic, així com en recintes o instal•lacions de refineries i companyies petrolíferes, excepte autorització expressa per escrit per part de l’Arrendador.

5. L’Arrendatari està obligat a distribuir i fixar de forma segura i correcta les mercaderies transportades en el Vehicle-furgoneta de càrrega

6. Queda prohibit a l’Arrendatari cedir, subarrendar, llogar, hipotecar, pignorar, vendre o de qualsevol manera donar en garantia tant el vehicle com el contracte de lloguer, les claus del mateix, la documentació, l’equipament, les eines i/o accessoris del mateix i/o qualsevol altra part o peça del mateix; o tractar l’anterior de manera que causi perjudici a l’Arrendador.

7. Excepte autorització expressa per part de l’arrendador, els països en els quals està permesa la circulació són: Portugal, França, Itàlia, Bèlgica, Andorra, Principat de Mònaco, Suïssa, Alemanya, Luxemburg, Holanda i Àustria. En els arrendaments efectuats a Espanya, es prohibeix de forma expressa el desplaçament del vehicle de la península a les illes i viceversa i/o entre les illes, així com a Ceuta i Melilla, tot això excepte autorització expressa per escrit per part de l’Arrendador.

8. Al moment de formalització del contracte de lloguer i en el lliurament del vehicle l’Arrendatari i qualsevol altra persona designada pel mateix com a conductor hauran d’estar presents per signar el contracte de lloguer davant l’Arrendador i presentar permisos de conducció vàlids i vigents al país del lloguer. L’Arrendador es reserva la facultat expressa de denegar el lloguer del vehicle en el cas que l’Arrendatari o la persona indicada pel mateix com a conductor no acreditessin degudament ser titular d’un permís de conducció vàlid i vigent al moment de formalitzar el contracte de lloguer. El vehicle solament podrà ser conduït per l’Arrendatari, així com aquelles persones designades en el contracte d’arrendament, sempre que siguin majors de 18 i 23 anys respectivament en funció del vehicle a arrendar i els permisos del qual de conducció tinguin l’antiguitat exigida segons el grup de vehicle a arrendar. Respecte als conductors menors de 23 anys d’edat s’aplicaran càrrecs específics, el preu dels quals es troben disponibles en el document de Relació de Càrrecs Addicionals. Serà responsabilitat de l’Arrendatari que qualsevol conductor estigui en possessió d’un permís de conducció en vigor i vàlid per als països en els quals s’utilitzi el vehicle. Tant de l’Arrendatari com de les persones designades pel mateix per conduir el vehicle es prendran les dades pertinents per a la realització del contracte de lloguer. Això serà especialment d’aplicació quan les autoritats requereixin a l’Arrendador perquè identifiqui al conductor que hagués comès una infracció. En el cas que no es pogués realitzar la identificació del conductor, l’Arrendatari serà responsable del pagament de qualsevol multa o sanció comesa durant el període del lloguer. Es consideren permisos de conducció vàlids a Espanya els següents:a) Els expedits de conformitat amb la legislació espanyola en vigor;b) Els expedits pels estats membres de la Unió Europea conformement a la normativa comunitària;c) Els expedits per altres països que anessin reconeguts com a vàlids a l’efecte de permetre la conducció a Espanya segons la normativa de la Direcció general de trànsit espanyola.d) Permís internacional vàlid juntament amb el permís nacional vàlid del país que correspongués pel qual s’exigís a l’efecte de permetre la conducció a Espanya segons la normativa de la Direcció general de trànsit espanyola. L’Arrendatari respondrà personal i solidàriament per les persones que condueixin el vehicle durant l’arrendament.

El permís de conducció Internacional únicament serà vàlid juntament amb el permís de conducció nacional.

9. Sense perjudici de la responsabilitat de l’Arrendatari enfront de tercers, de concórrer alguna de les circumstàncies previstes en els punts B.4, B.5, B.6, B.7 i B.8.podrà l’Arrendador donar per resolt amb efectes immediats el contracte, així com a reclamar la indemnització dels danys i perjudicis, inclusivament el lucre cessant, que l’incompliment que es tracti li hagi ocasionat.

B. ESTAT DEL VEHICLE

1. L’Arrendatari rep el vehicle descrit en el contracte en correcte estat de funcionament, manteniment i xapa, sense deficiències, excepció feta de les observacions que si escau s’efectuïn en rebre el vehicle en el propi contracte de lloguer. En el cas de trobar-se en el vehicle arrendat alguna deficiència no recollida en el propi contracte de lloguer, és obligació de l’Arrendatari comunicar-ho a l’oficina de l’Arrendador en la qual s’ha realitzat el contracte de lloguer abans de moure el vehicle de la plaça d’aparcament en la qual es troba el vehicle subjecte del contracte aparcat.

2. L’Arrendatari rep el vehicle descrit en el contracte amb la documentació completa, així com amb la clau del vehicle, eines i accessoris, especialment armilles reflectores i triangles de senyalització, la qual cosa haurà de comprobar

l’arrendatari a l’inici de l’arrendament, notificant qualsevol deficiència en l’oficina en la qual va llogar el vehicle. L’Arrendatari es compromet a utilitzar els accessoris amb diligència i a retornar-los en el mateix estat en què se li van lliurar. En el cas de no devolució dels accessoris a la finalització del contracte de lloguer, l’Arrendatari s’obliga a abonar a l’Arrendador els accessoris no lliurats, l’import dels mateixos segons el document de Relació de Càrrecs Addicionals. És responsabilitat de l’Arrendatari tancar el vehicle degudament en abandonar-ho.

3. En cas que durant el lloguer s’il•luminés en el quadre d’instruments qualsevol dels testimonis que detectessin una anomalia de funcionament del vehicle que afectés la seguretat del mateix o quan percebés signes externs que indiquin avaria o mal funcionament del mateix, l’Arrendatari haurà de detenir el vehicle al més aviat possible i contactar amb l’Arrendador o amb la companyia d’assistència en carretera concertada per l’Arrendador. Utilitzar el vehicle en cas de risc està prohibit. Igualment, manipular el conta kilòmetres del vehicle està totalment prohibit, devent l’Arrendatari comunicar immediatament a l’Arrendador qualsevol avaria en el mateix. Solament s’acceptaran càrrecs per compte d’altre a aquesta companyia d’assistència en els casos d’urgència, provinents de tallers oficials de la marca del vehicle i prèvia autorització expressa per part de l’Arrendador.Sempre i en tot cas, l’Arrendatari haurà de respondre si ha fet un ús prohibit del vehicle, segons consta en B.4, així com en cas de negligència.

4. L’Arrendatari haurà de revisar regularment els nivells de líquids i oli, així com en general, permetre la realització de les inspeccions de seguretat o revisions que siguin procedents i conformes a les especificacions d’ús del tipus de vehicle. Aquestes revisions hauran de realitzar-se pels tallers autoritzats per l’Arrendador, en cas contrari l’Arrendatari respondrà de qualsevol perjudici que es derivi de la incorrecta reposició dels nivells de líquid del motor del vehicle arrendat.

5. En els arrendaments de vehicles l’Arrendatari haurà de cuidar que el dipòsit estigui sempre suficientment ple, responent dels perjudicis que s’ocasionin per l ‘incompliment d’aquesta obligació.

6. L’Arrendatari rep el vehicle amb el dipòsit ple i s’obliga a retornar-ho en el mateix estat. En cas contrari, se li facturarà el cost del combustible més un suplement de tramitació pel servei de repostatge segons el document de Relació de Càrrecs Addicionals, podent els mateixos ser carregats al dipòsit o a la targeta de crèdit amb la qual s’ha efectuat el pagament. L’Arrendatari haurà de repostar el vehicle amb el tipus de combustible adequat per al mateix, en cas contrari l’Arrendatari serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat i/o la reparació dels danys produïts en el vehicle. Així mateix, en aquest cas, l’Arrendatari haurà d’abonar a l’Arrendador el càrrec respectiu en concepte de pèrdua de benefici per la immobilització del vehicle.

7. L’Arrendatari rep el vehicle amb tots els seus pneumàtics inclòs el de recanvi (o en defecte d’això un kit de reparació) en bon estat i sense burxades, excepte en el cas de vehicles equipats amb el sistema de pneumàtics run flat. En cas de deterioració i/o pèrdua de qualsevol dels pneumàtics (per causa que no sigui desgast normal, deficient muntatge o defecte de fabricació) l’Arrendatari es compromet a informar l’Arrendador. Les reparacions i/o substitucions de pneumàtics hauran de realitzar-se pels tallers autoritzats per l’Arrendador, en cas contrari l’Arrendatari respondrà de qualsevol perjudici que es derivi de la incorrecta reposició dels mateixos.

8. Queda prohibit a l’Arrendatari variar qualsevol característica tècnica del vehicle, així com realitzar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior (excepte expressa autorització escrita per part de l’Arrendador). En cas d’infracció d’aquesta condició, l’Arrendatari haurà de córrer amb les despeses, degudament justificats, de reacondicionamient del vehicle al seu estat original i abonar una quantitat en concepte d’indemnització per immobilització del vehicle.

C. RESERVES

1. Les reserves es refereixen a categories de vehicles. La reserva en una categoria no confereix el dret a l’assignació d’un model concret dins de la mateixa.

2. L’Arrendador mantindrà la reserva fins a seixanta minuts després de l’hora convinguda, no estant obligat a prestar el servei en les condicions pactades transcorregut aquest termini. Les cancel•lacions s’hauran d’efectuar amb una antelació mínima de 48 hores respecte de l’inici del lloguer.

3. En relació a les reserves de tarifa prepagament serà aplicable el següent: Prèviament a l’inici del lloguer i amb 72 hores d’antelació es podran realitzar modificacions per les quals es gravarà a l’Arrendatari amb una quantitat corresponent a la taxa de modificació fixada en el document de Relació de Càrrecs Addicionals. El preu a aplicar després de la modificació de la reserva serà el de la tarifa vigent al moment de la realització del canvi. L’Arrendador no reintegrarà el preu de lloguer ja pagat o una diferència eventual en el cas de sorgir una diferència de preu amb la modificació realitzada. De la mateixa manera, es pot cancel•lar la reserva prèviament a l’inici del lloguer. En cas de cancel•lació l’Arrendador reintegrarà la part del preu de lloguer ja pagat, retenint una penalització per cancel•lació. Les cancel•lacions es podran realitzar online a www.maasrentacar.com o correu electrònic a: booking@maasrentacar.com En cas de no recollir el vehicle reservat/ no recollir el vehicle a l’hora convinguda l’Arrendador retindrà el total del preu de lloguer ja pagat. En reserves de tarifa prepagament l’Arrendatari haurà de presentar el mitjà de pagament usat per a la realització de la reserva. En cas que l’Arrendatari no presentés tal document, l’Arrendador resoldrà el contracte de lloguer; sense que procedeixi devolució alguna a l’Arrendatari del preu total pagat.

D. CÀRRECS PER LLOGUER / VENCIMENTS / DIPÒSIT GARANTIA / FORMA DE PAGAMENT

1. L’Arrendatari es compromet a pagar a l’Arrendador:

1.1. Els càrrecs per lloguer ressenyats en el contracte de lloguer corresponents a durada (càrrec mínim de lloguer de 24 hores), cobertures, limitacions de responsabilitat, equipament addicional i serveis complementaris, segons les condicions estipulades, així com els impostos i taxes aplicables.Aquests es facturaran sobre la base de les tarifes vigents al moment de realitzar la reserva. En cas de no haver-se reservat amb anterioritat i/o tret que s’hagi convingut una bonificació o preu especial, s’aplicaran els càrrecs per lloguer relacionats en les tarifes vigents al moment de realitzar el contracte de lloguer.

1.2. Els càrrecs derivats de la no devolució del vehicle en el mateix estat correcte de funcionament, manteniment i xapa com ho va rebre al moment del lloguer.

1.3. El kilometraje excedent del contractat en el contracte de lloguer realitzat pel vehicle arrendat. El càrrec del mateix es facturarà sobre la base del preu del mateix reflectit en la tarifa reservada.

1.4. Les despeses de l’obtenció d’un duplicat i/o enviament de la clau del vehicle arrendat, en els casos de pèrdua i/o dany en la mateixa, així com el trasllat del vehicle immobilitzat com a conseqüència de l’anterior a l’oficina més propera de lloguer de l’Arrendador. Així mateix, l’Arrendador podrà carregar a l’Arrendatari costos en concepte d’indemnització per immobilització del vehicle. Aquests es facturaran sobre la base del preu del mateix reflectit en el document de Relació de Càrrecs Addicionals.

1.5. Les despeses per la reposició en cas de desaparició d’accessoris del vehicle tals com la parella de triangles d’emergència i l’armilla reflectora de seguretat. Aquests es facturaran sobre la base del preu dels mateixos reflectit en el document de Relació de Càrrecs Addicionals.

1.6. Les despeses per la reposició en cas de desaparició d’accessoris del GPS, suport, cable, enganxis, etc. O per trencament o desaparició del dispositiu

1.7. Les despeses per la reposició de la documentació del vehicle en el cas de desaparició de la mateixa. Aquestes despeses es facturaran sobre la base del preu reflectit en el document de Relació de Càrrecs Addicionals.

1.8. L’import per la neteja especial del vehicle després de la devolució del mateix en el cas que aquest es lliurés en un estat de brutícia tal que precisés la intervenció d’una empresa especialitzada. A títol enunciatiu que no limitatiu es consideren estats de brutícia que requereixen la intervenció d’una empresa especialitzada: vòmits, taques de tinta, cremades de cigarret, fang, brutícia provocada per animals….Aquest càrrec, será de 70€, en el cas de necessitar tractament en la tapisseria, el càrrec del mateix será de 140€, en base al preu facturat l’Arrendatari per la empresa seleccionada de neteja especial de vehicles.

1.9. Els vehicles de Maas Rent a Car son espais lliure de fum, en cas de fumar a l’interior del vehicle pot generar despeses adicionals per reparacions o netejes especials.

1.10. L’import pel càrrec de Taxa Administrativa per Gestió de Multes. Aquest càrrec es reportarà per cada butlletí o expedient sancionador instruït per l’autoritat competent en relació amb el vehicle arrendat i per fets esdevinguts durant la vigència de l’arrendament. Aquest càrrec es facturarà sobre la base del preu del mateix reflectit en el document de Relació de Càrrecs Addicionals. L’Arrendador, podrà, no obstant això, reclamar un cost major per tal gestió si acredita cumplidament dit cost major i a la seva atribuilitat.

1.11. L’import en concepte de penalització per no devolució en la data assenyalada en el contracte de lloguer o per la superació del kilometraje màxim assenyalat en el contracte de lloguer. Aquest import es facturarà sobre la base del preu del mateix reflectit en el document de Relació de Càrrecs Addicionals.

1.12. L’import per la reposició i col•locació de la retolació de la publicitat de l’Arrendador en els vehicles en els quals aquesta hagi estat deteriorada o eliminada durant el període de lloguer. Aquest càrrec es facturarà sobre la base del preu del mateix reflectit en el document de Relació de Càrrecs Addicionals.

1.13. Excepte escrit acord en contrari, el càrrec, de conformitat als preus fixats en el document de Relació de Càrrecs Addicionals, pels costos de devolució a origen dels vehicles que es retornin en una estació diferent a la de retirada, sempre sota autorització prèvia per part de l’Arrendador.

1.14 L’Arrendatari atorga el seu consentiment perquè l’Arrendador enviï les factures al destinatari prèviament especificat, en format electrònic d’acord amb la legislació vigent, a l’adreça de correu electrònica registrada. L’Arrendatari es responsabilitza d’assegurar-se que les factures electròniques puguin arribar-li correctament o, en cas que així es convingui, de recollir-les en format electrònic. L’Arrendatari té la facultat d’oposar-se a l’enviament de factures en format electrònic a qualsevol moment, mitjançant notificació expressa d’aquesta oposició.

2. Venciments de pagament:

2.1. El preu del lloguer ressenyat en el contracte de lloguer, així com qualsevol cobertura, limitació de responsabilitat, equipament addicional, serveis complementaris, impostos i taxes aplicables vencen i són pagaders a l’inici del lloguer.

2.2. Per a llogers mensuals, els venciments dels pagaments es produiran en periodes de 30 dies, sempre a l’inici de cada periode.

2.3. En relació a les reserves de tarifa prepagament, el preu del lloguer així com els altres imports convinguts seran pagaders en realitzar la reserva i es carregaran a la targeta de crèdit que l’Arrendatari comuniqui en la reserva l’endemà de la realització de la reserva.

2.4. L’Arrendatari incorrerà en mora l’endemà del venciment de l’obligació de pagament corresponent, sense que sigui necessari requeriment algun. En cas de mora, l’Arrendador podrà exigir a més de la quantitat deguda incrementada en tres punts sobre la base de l’interès legal dels diners, les despeses incorregudes pel mateix en la reclamació de la quantitat deguda i derivada del contracte realitzat.

3. Dipòsit a l’inici del lloguer:

3.1. L’Arrendatari s’obliga a lliurar a l’Arrendador, abans de l’inici de l’arrendament, en concepte de dipòsit, la quantitat estipulada en funció de la categoría del vehícle, amb un dipòsit mínim de 150,00€, i afegint, si escau, la quantitat dels serveis i equipament addicionals contractats, taxes i impostos, quedant aquest dipòsit prestat a poder de l’Arrendador en garantia de les obligacions o responsabilitats de pagament que pogués assumir l’Arrendatari enfront de l’Arrendador. Est queda autoritzat per aplicar l’import del dipòsit al pagament d’aquestes obligacions i responsabilitats, sense perjudici de reclamar aquelles que excedeixin de l’import del dipòsit.

3.2. El pagament d’aquest dipòsit haurà de realitzar-se mitjançant targeta de crèdit que sigui acceptada per l’Arrendador. La caducitat de la targeta de crèdit que s’utilitzi per al dipòsit haurà de ser superior a la durada del contracte d’Arrendament. L’obligació del dipòsit és aplicable igualment als lloguers realitzats amb tarifes prepagament i l’Arrendatari s’obliga a presentar la targeta de crèdit amb la qual va realitzar la reserva per lliurar el dipòsit a l’Arrendador.

3.3. L’Arrendador sol•licitarà abans de l’inici del lloguer una autorització a l’entitat emissora de la targeta de crèdit per la quantitat que correspongui en concepte de dipòsit com a garantia d’obligacions o responsabilitats de pagament a assumir per l’Arrendatari durant el període de durada previst de l’arrendament. Aquesta quantitat estarà disponible, a sol•licitud de l’Arrendador, al moment de la formalització del contracte de lloguer. De no ser possible realitzar aquest dipòsit, l’Arrendador podrà denegar el lloguer a l’Arrendatari.

3.4. Després de la devolució del vehicle i havent realitzat les comprovacions del vehicle necessàries, la quantitat facturada a l’Arrendatari pel lloguer del vehicle i restants conceptes segons l’indicat en la condició I.1., serà carregada a la targeta de crèdit facilitada per l’Arrendatari. Des d’aquest moment quedarà sense efecte algun l’autorització sol•licitada a l’inici de lloguer a l’entitat emissora de la targeta en concepte de dipòsit.

E. DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE

1. La durada del lloguer serà la pactada inicialment en el contracte de lloguer i es facturarà sobre la base de períodes de 24 hores, explicats des de l’hora en què aquest s’hagués formalitzat. L’Arrendatari es compromet a retornar el vehicle a l’Arrendador juntament amb les claus, documentació, accessoris i equipament addicional, abans del venciment del termini contractat i en el lloc convingut pactat en el contracte de lloguer. En cas de no retornar-ho així, l’Arrendatari s’obliga a pagar a l’Arrendador càrrecs addicionals segons el recollit en la condició E.1. Es considerarà el servei acabat quan el vehicle i les claus del mateix hagin estat rebuts pel personal de l’Arrendador o en les bústies electròniques a aquest efecte de l’Arrendador. En aquest últim cas es prendrà com a data i hora de devolució la lectura electrònica de les bústies de devolució.

2. Els preus de lloguer es calculen segons les hores de recollida i devolució especificades en el contracte. Olécar Rent sempre ofereix un període de cortesia de 59 minuts. En cas d’una devolució tardana del vehicle es facturarà el període no pactat en el contracte de lloguer conforme a les tarifes vigents. Les tarifes especials solament regiran per als períodes especificats en l’oferta. En cas que se sobrepassés el mateix seran aplicable les tarifes vigents a tota la durada del contracte de lloguer.

3. En cas de devolució anticipada del vehicle, no s’efectuen devolucions de l’import establert i abonat a la recollida del vehicle.

4. És responsabilitat de l’Arrendatari el garantir el lliurament efectiu del vehicle en el lloc convingut en el contracte de lloguer. Excepte acord escrit en contrari, deurà l’Arrendatari retornar el vehicle dins de l’horari d’oficina exposat en cadascuna de les sucursals de l’Arrendador. La devolució en lloc diferent al pactat, per causa no imputable a l’Arrendador, pot implicar a l’Arrendatari càrrecs addicionals, calculats segons tarifes vigents, pel període en què no va poder disposar l’Arrendador del vehicle, amén dels costos que això suposés.

5. La quantitat prestada en concepte de dipòsit a l’inici del contracte de lloguer per l’Arrendatari a l’Arrendador no podrà servir per a una prolongació del mateix. El contracte de lloguer podria ser prorrogat per un temps superior al pactat amb prèvia autorització expressa de l’Arrendador, sempre que l’Arrendatari ho sol•liciti amb tres dies d’antelació. La prolongació podrà realitzar-se telefònicament fins a cinc dies una única vegada. L’Arrendatari es compromet a autoritzar immediatament l’import del dipòsit addicional per a aquesta prolongació, sent el preu aplicable al període de prolongació del lloguer l’assenyalat en la tarifa vigent. És responsabilitat de l’Arrendatari personar-se en les oficines de l’Arrendador per obtenir el nou contracte de lloguer amb la prolongació corresponent. L’Arrendador podrà denegar la prolongació del contracte de lloguer. El contracte originari regirà així mateix per als supòsits de substitució de vehicle i arrendament per períodes superiors a 28 dies.

6. En el suposat cas de no devolució del vehicle per part de l’Arrendatari en la data prevista i després de tres dies sense tenir notícies de la demora en la devolució, l’Arrendador entendrà apropiació indeguda del vehicle procedint a realitzar denúncia davant les autoritats competents.

F. COBERTURES / LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

1. Les tarifes de lloguer inclouen les cobertures del Segur Obligatori de l’automòbil i del Complementari de Responsabilitat Civil pels danys i perjudicis enfront de tercers derivats de l’ús i circulació del Vehicle.

2. Aquestes cobertures queden garantides i són assumides per l’assegurador amb el qual l’Arrendador o el propietari del vehicle, tingui concertada la corresponent pòlissa d’assegurança; i queden subjectes al clausulado general i particular de la mateixa i a la Llei.

3. Mitjançant la signatura del contracte de lloguer l’Arrendatari s’adhereix com a assegurat a l’esmentada pòlissa, la còpia de la qual pot consultar-se en totes les oficines de Maas Rent a Car.

4. Aquesta pòlissa no cobreix els danys, perdudes, ni qualsevol altre perjudici sofert en els equipatges, mercaderies o objectes personals transportats en el Vehicle, ni la pèrdua total o parcial, ni danys soferts en el Vehicle per robatori i/o vandalisme i/o accident de circulació.

5. La inclusió o exclusió de l’Assistència en Viatge quedarà subjecta únicament a la Pòlissa d’assegurança corresponent al vehicle contractat, la còpia del qual pot consultar-se en totes les oficines de Maas Rent a Car.

6. Totes aquestes cobertures opcionals i limitacions de responsabilitat són d’aplicació prèvia contractació dels mateixos per l’arrendatari, aplicables exclusivament a l’arrendatari i als conductors autoritzats pel mateix i previ pagament de la suma convinguda al moment del lloguer del vehicle. La contractació dels mateixos es veurà reflectida en el contracte de lloguer. El cost d’aquestes limitacions de responsabilitat, que són opcionals, així com l’import de les franquícies, podrà consultar-se en la tarifa vigent. La limitació de la responsabilitat contractual solament tindrà vigència mentre estigui el contracte d’arrendament vigent.

7. Tot segur perd validesa en cas de negligencia, ús inadequat, conducció temerària o conducció sota influencia de l’alcohol o estupefaents.

8. Si ha contractat una cobertura addicional a través d’un tercer aliè a Maas Rent a Car, la seva responsabilitat es limitarà a les condicions de cobertura directes amb Maas Rent a Car i es bloquejarà en la targeta de crèdit la franquícia corresponent al tipus de cobertura. En cas de dany en el vehicle, haurà d’abonar l’import a Maas Rent a Car podent reclamar posteriorment aquesta quantitat al tercer amb el qual ha contractat la cobertura de danys.

G. COBERTURES OPCIONALS

1. CDW (Collision Damage Protection).

Exempció (excepte import de la franquícia) de responsabilitat per danys ocasionats al vehicle en cas de col•lisió amb un objecte fix o mòbil.

a) El CDW és un servei opcional prestat directament per l’Arrendador que eximeix a l’Arrendatari (excepte l’import de la franquícia), mitjançant la seva contractació, de la responsabilitat econòmica únicament pels danys causats al vehicle amb motiu d’una col•lisió amb altres vehicles o objectes fixos o mòbils, excloent els causats per actes de vandalisme tret que aquests últims es produeixin durant la utilització del vehicle.

b) En cap cas queden coberts pel CDW els danys causats en vidres, òptiques, miralls retrovisores, llantes i pneumàtics del vehicle arrendat quan es produeixin en circumstàncies diferents a les descrites en el paràgraf anterior. En el cas de vidres, òptiques i miralls no quedessin coberts els danys que es produeixin com a conseqüència de danys ocasionats per pedres.

c) La no contractació del CDW implica la responsabilitat econòmica de l’Arrendatari pels danys causats en el Vehicle i la indemnització per immobilització del mateix, d’acord amb l’estipulat en les presents Condicions Generals.

d) El CDW només és aplicable si l’arrendatari cumplimenta degudament el Parte d’Accident, on ha de figurar clarament els danys dels vehicles i conductors implicats en el accident i les condiciones i circumstàncies en les que es van produïr del mateix.

2. COBERTURA DE RODES I VIDRES:

a) Mitjançant la seva contractació, la cobertura de rodes i vidres ofereix a l’arrendatari la cobertura de danys en tots dos conceptes

3. SUPER COVER:

a) La cobertura de reducció de limitació de franquícia permet l’exempció total de la mateixa i/o parcial de la mateixa a càrrec de l’arrendatari no coberta pel CDW. La reducció de la franquícia s’aplica únicament per a determinats tipus de vehicles i la reducció de la mateixa varia en funció del tipus de vehicle arrendat.

b) En cap cas queden coberts els danys causats en vidres, òptiques, miralls retrovisores, llantes i pneumàtics del Vehicle arrendat. En el cas de vidres, òptiques i miralls no quedaren coberts els danys que es produeixin com a conseqüència de chinazos o danys ocasionats per pedres.

Queden exclosos de la limitació de responsabilitat que es contracti els danys que no responguin a un sinistre sinó a una negligència, culpa o descuit ocasionats a l’interior del vehicle, en el motor, en l’embragatge i/o en els baixos o sostre del vehicle. A més, no cobreix danys o pèrdues en la capota i/o claus, o un mal repostatge.

4. EXCELLENT COVER:

a) La cobertura de reducció de limitació de franquicia permet la exempció total de la mateixa i/o parcial a càrrec de l’arrendatari no coberta per la CDW. La reducció de la franquicia s’aplica unicament per a determinats tipus de vehicles i la reducció de la mateixa varia en funció del tipus de cotxe llogat.

b) Mitjançant la seva contractació, la cobertura de rodes i vidres ofereix a l’arrendatari la vcobertura de danys a ambdòs conceptes.

H. ACCIDENTS / ROBO/ OBLIGACIÓ DE DENÚNCIA

1. En cas d’accident, robatori, incendi, danys produïts per la naturalesa, i en general en qualsevol supòsit de danys, deurà l’Arrendatari fer quant sigui procedent per protegir els interessos de l’Arrendador. Així mateix, haurà de completar un part descriptiu d’accident, sigui responsable o no, i amb o sense la implicació d’una tercera persona. Davant la comissió d’un delicte, si hagués ferits i/o si hagués d’investigar-se la culpabilitat dels implicats, és obligació de l’Arrendatari donar part immediat a la policia.

2. En cas d’accident amb contrari, deurà l’Arrendatari emplenar el part de declaració amistosa normalitzat que trobarà entre la documentació del vehicle i posar en coneixement de l’Arrendador de l’accident en un termini no superior a les 24 hores, mitjançant còpia del part, l’original de la qual lliurarà en el termini màxim de dos dies. Si el contrari es negués a subscriure un part de declaració amistosa, deurà l’Arrendatari sol•licitar la presència policial i lliurar, igualment, a l’Arrendador copia del corresponent atestat.

3. Els parts descriptius d’accident i/o els parts de declaració amistosa s’emplenaran de forma completa i amb el màxim possible de detalls, tant respecte dels danys com de les circumstàncies en les quals els mateixos es van produir.4. El sinistre o el robatori del vehicle no implica automàticament una obligació de l’Arrendador de posar a la disposició de l’Arrendatari un vehicle de substitució.

I. MANTENIMENT I REPARACIONS

1. El desgast mecànic per ús normal del Vehicle és assumit per l’Arrendador. Si el Vehicle quedés immobilitzat per avaria mecànica, l’Arrendatari haurà de contactar amb l’Arrendador o amb la Companyia d’Assistència en carretera concertada si contractada, vegeu Pòlissa d’assegurança del vehicle, per l’Arrendador, i solament amb aquesta. Solament s’acceptessin càrrecs per compte d’altri a aquesta Companyia d’Assistència en els casos d’urgència i quan l’Arrendador els hagués autoritzat expressament.

2. L’Arrendatari ha de comprovar periòdicament i reposar els nivells de líquids de motor si fos necessari única i exclusivament amb prèvia autorització de l’Arrendador. En aquest cas l’import pagat per això serà deduït del preu final del lloguer sempre que l’Arrendatari present la corresponent factura.

3. L’Arrendatari no està autoritzat a ordenar la reparació del Vehicle, excepte autorització expressa per part de l’Arrendador. En aquest cas l’Arrendatari ha de presentar factura detallada de la reparació efectuada i sempre s’ha de realizar a tallers oficials de la propia marca del vehicle.

J.COMBUSTIBLES

1. El combustible consumit pel Vehicle durant el període de lloguer del mateix és per compte de l’Arrendatari.

2. L’Arrendatari haurà de repostar el Vehicle amb el tipus de combustible adequat per al mateix. En cas de repostaje amb el combustible no adequat al Vehicle, inclòs el repostaje amb combustible contaminat amb aigua o altres components estranys, l’Arrendatari serà responsable de les despeses ocasionades pel trasllat i/o la reparació dels danys produïts en el Vehicle. Així mateix, en dites suposades l’Arrendatari haurà d’abonar a l’Arrendador el càrrec respectiu en concepte de perduda de benefici per la immobilització del Vehicle segons el descrit en les presents Condicions Generals.

3. L’Arrendatari retornarà el Vehicle amb el dipòsit de combustible ple. En cas contrari se li facturarà el que falti mitjançant la Tarifa General Vigent més el càrrec addicional pel servei de repostatge, de 10€ amb IVA inclòs.

K. RESPONSABILITATS

1. La responsabilitat de l’Arrendador s’estén als danys i perjudicis ocasionats pels seus empleats i altres persones per les quals hagi de respondre segons llei, en els supòsits de dol o negligència greu, tret que l’Arrendador acredités haver emprat la diligència del bon pare de família per evitar els perjudicis. Els danys i perjudicis indemnitzables per incompliment contractual s’estendran únicament al dany emergent previsible i raonable i en cap cas a meres expectatives.

2. Respondran sense limitació l’Arrendatari i els seus col•laboradors per la vulneració de qualsevol disposició normativa que cometin durant la vigència del contracte, especialment per infraccions de tràfic. L’Arrendatari mantindrà indemne a l’Arrendador respecte de qualssevol sancions, multes, taxes, recàrrecs, i en general costos de tot tipus que se li imposin per les Administracions. Seran per compte i càrrec de l’Arrendatari totes aquelles despeses efectivament satisfets per les tasques administratives que degui assumir l’Arrendador amb motiu dels requeriments que les Administracions li dirigeixin a fi d’esclarir l’autoria o altres circumstàncies d’una infracció o delicte tal.

L. RESOLUCIÓ DEL CONTRACT

1. Les parts tindran dret a resoldre el contracte de concórrer una causa legal per a això. L’Arrendador tindrà dret a resoldre el contracte amb efectes immediats, en el cas que l’Arrendatari es demori en més de set dies en el pagament de qualssevol imports vençuts o de concórrer una altra justa causa. En aquest sentit, tindran la consideració de causa justa:

– La devolució de rebuts, xecs o càrrecs en targeta de crèdit, tret que l’Arrendatari procedeixi al pagament en el termini de set dies, o l’incompliment de les condicions de pagament prèviament acordada per l’Arrendador.

– En cas que l’Arrendatari utilitzi el vehicle en una manera no adequada a la seva destinació o causi danys al mateix de forma dolosa o greument negligent, inclusivament la falta de manteniment o revisions quan vingués obligat a això.

– Vulneració de disposicions aplicables en matèria de transports comercials;

– Incomplir qualsevol de les prohibicions incloses en els punts B.4, B.5, B.6, B.7 i B.8 d’aquestes condicions.

– I en general, quan no resulti exigible, ateses les circumstàncies, la continuació de la relació arrendaticia, per exemple, en cas d’una elevada sinistralitat.

2. En cas de resolució del contracte, vindrà l’Arrendatari obligat a la immediata devolució del vehicle, les claus, la documentació i els accessoris. En tot cas, l’Arrendador tindrà dret, en resoldre el contracte, a retirar el vehicle d’allí on es trobés.

3. En cas de resolució contractual podrà l’Arrendador reclamar els danys i perjudicis que la mateixa li hagi ocasionat, la qual cosa inclou no solament el dany emergent (inclusivament grues, peritatges, costos legals, etc.) sinó també el lucre cessant per la falta de disponibilitat del vehicle.

M. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

1. A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, MAAS Rent a Car., li informa que les seves dades personals, tant els proporcionats per a la formalització del present contracte com els recaptats durant la vigència dels serveis de lloguer, van a ser incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, creat i sota la responsabilitat d’aquesta empresa, amb domicili a Carretera de Barcelona, 132 08210, Barberá del Vallés, Barcelona, España, amb la finalitat de poder gestionar els serveis de lloguer de vehicles contractats, així com per a finalitats comercials tals com mantenir-li puntualment informat de totes aquelles ofertes, productes i promocions, pròpies o de tercers, que puguin ser del seu interès, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altra manera equivalent.

2. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, i de conformitat amb l’establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè atorga el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través de dita mitjana. Aquest consentiment podrà ser revocat a qualsevol moment des de la pàgina web de MAAS Rent a Car, www.maasrentacar.com o mitjançant petició dirigida a la següent adreça de correu electrònic: booking@maasrentacar.com.

3. Les seves dades poden ser comunicades a les empreses del Grup MAAS dedicades al sector automovilístic amb la mateixa fi que el punt 1 d’aquest contracte. Si no desitja que les seves dades personals siguin comunicades, si us plau, marqui la següent casella

4. L’Arrendador, podrà comunicar les dades de l’Arrendatari a fitxers d’informació de solvència patrimonial i crèdit, de conformitat amb el previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, si l’Arrendatari incorregués en qualsevol tipus d’impagament amb motius dels serveis de lloguer contractats i previ requeriment de pagament insatisfactori per part de l’Arrendador.

5. L’Arrendatari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel•lació de les seves dades personals, així com oposar-se a la seva comercialització, la seva utilització o la seva cessió mitjançant comunicat a l’adreça Carretera de Barcelona 132, 08210, Barberà del Vallès, Barcelona, o mitjançant correu electrònic a booking@maasrentacar.com. Si no desitja rebre información comercial, si un plau, marqui aquesta casella

N. DISPOSICIONS GENERALS

1. L’Arrendatari té dret a rebre un exemplar en castellà de les presents condicions generals i així s’ha fet constar en les versions de la mateixa redactades en altres idiomes. En cas de discrepàncies la versió dirimente serà la redactada en castellà.

2. “La compensació de crèdits operarà de conformitat amb la legislació vigent. En aquest sentit, el dipòsit de garantia només pot ser compensat després d’haver comprovat que l’Arrendador ha complert amb totes les seves obligacions d’acord amb les Condicions Generals”.

3. En cas d’existir més d’un Arrendatari, respondran tots solidàriament enfront de l’Arrendador.

4. Tots els drets i les obligacions que es derivin de les presents condicions i del contracte seran extensius als conductors autoritzats.

O. MODIFICACIONS

1. No existeixen pactes entre Arrendatari i Arrendador no reflectits per escrit en el contracte de lloguer o en aquestes condicions generals. Qualsevol modificació dels mateixos haurà de realitzar-se per escrit i signat per ambdues parts.

P. LEGISLACIÓ

1. El present contracte es regirà i serà interpretat d’acord amb les lleis del país en què s’hagi signat.

2. Les qüestions que se suscitin amb motiu d’aquest contracte entre l’Arrendador i l’Arrendatari són de la competència dels tribunals i jutjats espanyols, als quals ambdues parts se sotmeten. El client declara haver llegit i entès totes les condicions generals del lloguer, tant les que figuren en l’anvers com el revers d’aquest contracte i trobant-les conformi les signatura en el lloc i data indicats, rebent una còpia d’aquest exemplar. L’Arrendatari reconeix que les dades d’a dalt esmentats són correctes i els accepta i haurà de portar una còpia a l’interior del vehicle. La persona que subscriu aquest contracte i que retira el vehicle garanteix solidàriament amb l’Arrendatari, totes les obligacions contretes per aquest últim, resultants de les clàusules d’aquest contracte tant en el seu anvers com en el seu revers, amb renúncia als beneficis de divisió, exclusió i ordre, conformement al que es disposa en l’article 439 i següents del codi de comerç i 1441, 1822, 1831 i altres concordants del codi civil.